Antidiscriminatiebeleid

Bij IM-mens B.V. (Immens) willen we een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. We willen (interim) professionals en opdrachtgevers met elkaar verbinden. Bij onze werving en selectie kijken we naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie zo vinden we voor elke vacature of interim opdracht de beste match.

Al onze (interim) professionals worden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die rol- of functie gerelateerd zijn. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol.

Deze gelijke behandeling is ook van toepassing tijdens het verrichten van werkzaamheden door medewerkers van Immens bij de opdrachtgever.

Doel

Het doel van dit beleid is om naar derden en de medewerkers van Immens duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat Immens verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van Immens ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Handelen door de medewerkers:
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Wat verwacht kan worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door medewerkers bij een opdrachtgever;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de rol of functie.

2. Standpunt van Immens

Immens wijst iedere vorm van discriminatie af.

Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Immens tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier ook verstaan de medewerkers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een opdrachtgever.

3. Handelen door de medewerkers

De medewerkers werkzaam bij Immens, hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij het management van Immens.
Als een medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, bij Immens of bij een opdrachtgever, blootgesteld wordt aan discriminerende uitingen of verzoeken met een discriminerend karakter, die de objectiviteit beïnvloeden, dient dit direct te worden gemeld bij het management van Immens. Samen met de Compliance Officer zal gekeken worden naar een oplossing.

Wanneer de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij het management van Immens. Als dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de Compliance Officer van Immens.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Immens is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • De kenbaarheid en implementatie van het antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan: het ervoor zorgdragen dat de medewerkers:
  • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.
  • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen zijn.
  • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • De evaluatie en bijstelling van het antidiscriminatiebeleid.